Sunday, May 11, 2014

Taisen Deshimaru - Maka Hannya Haramita Shingyo

Listen to Taisen Deshimaru Roshi leading the Hannya Shingyo chant.

Taisen Deshimaru - Maka Hannya Haramita Shingyo

No comments:

Post a Comment