Taisen Deshimaru - Maka Hannya Haramita Shingyo

Listen to Taisen Deshimaru Roshi leading the Hannya Shingyo chant.

Taisen Deshimaru - Maka Hannya Haramita Shingyo

Comments

Popular Posts